Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi

kistérség gyerekeinek jövőjéért

TÁMOP-5.2.3.A.-12/1-2012-0002

Sunday, 21 January 1900 00:00

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

1.   A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése

Tevékenység helyszíne: kistérség minden települése

A kistérség egész területén a gyermekes családok körében szükségletfelmérés elvégzése kérdőíves adatfelvétellel. A szükségletfelmérés a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt szakmai megvalósítóinak támogatásával, 30 fő főiskolai hallgató és táborvezetőik közreműködésével történik.

A felmérés megteremti az alapot a célok, a beavatkozási pontok és a problémák leghatékonyabb kezelését eredményező eszközök meghatározásához.

2.       Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A Kistérségi Gyerekesély Bizottságot az alábbi szervezetekből, csoportokból választott képviselők alkotják:

 

 

továbbá állandó meghívottként a TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt képviseletében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai.

A Bizottság az üléseit legalább negyedévente egy alkalommal fogja tartani.

A Bizottság feladata a Kistérségi Gyerekesély Stratégia és a Cselekvési program kidolgozása, a helyi közösséggel való megismertetése és elfogadásának támogatása, valamint megvalósulásának nyomon követése és értékelése.

3.       Középtávra (legalább 10 évre) szóló kistérségi gyerekesély stratégia kidolgozása

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A helyi szereplők széleskörű bevonásával, a Kistérségi Gyerekesély Bizottság irányító közreműködésével kidolgozásra kerül a középtávra szóló kistérségi gyerekesély stratégia, amely illeszkedik a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia alapelveihez, és megteremteni a kistérség hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek az esélyegyenlőségi szolgáltatásokba való minél nagyobb arányú, szervezett, tervszerű bekapcsolódását, így biztosítva felzárkózási esélyeik növelését.

A stratégia évente felül vizsgálatra kerül a projektidőszak lejártát követően is.

4.       Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép elkészítése

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A kistérségi gyerekstratégiában megfogalmazott célok, feladatok konkrét tevékenységekre bontását, a megvalósítás ütemezését, a felhasználható források bemutatását a legalább 3 évre szóló gyerekesély cselekvési program és forrástérkép tartalmazza, melyet a többcélú kistérségi társulás tanácsa és a Kistérségi Gyerekesély Bizottság fogad el.

5.       Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása és működtetése

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

Biztosítja a Kistérségi Gyerekesély Bizottság működésének és a program helyi megvalósításának adminisztratív és szakmai hátterét. Az irodát a projektmenedzser vezeti. Az iroda fogja biztosítani a projekt keretében vállalt fenntarthatóságot is.

6.       Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A bevonni kívánt csoportokkal foglalkozó különböző szakterületen dolgozó szakemberek támogatása, hogy a hátrányos helyzetű családok és gyermekek számára az egyéni szükségletüknek megfelelő szolgáltatásokat nyújthassák. Cél a jelzőrendszerek összehangolt, eredményesebb és hatékonyabb működtetése a különböző szakmák képviselői közti kommunikációval, az összehangolt feladatellátás felé mutató szemléletmód és szakmai munka elterjesztésével.

Ennek eszközei:

 

7.        Hiányzó szolgáltatás hozzáférésének biztosítása a kistérségben élő valamennyi érintett számára

Tevékenység helyszíne: kistérség minden települése

A helyi szükségletekhez igazodó, a térségben lakó gyermekeket és szüleiket ténylegesen segítő, eddig nem hozzáférhető szolgáltatások biztosítása.

A projektben tervezett 5 fő pszichológus közül kettő a felnőttekkel, három a gyerekekkel foglalkozik majd. A munkájuk helyszíne nagyrészt a közösségi ház, a biztos kezdet házak, és az ifjúsági pontok.

A 1 fő szociális munkás elsődleges feladata az eladósodott háztartásoknak segíteni kilábalni pénzügyi zavaraikból. A felhalmozódott közüzemi díjtartozások kezeléséhez megtalálni az adott családnak legkedvezőbb segítség formáját.

A lakosság jogi szolgáltatásokhoz való hozzáférését jogász alkalmazása biztosítja.

A kistérség gyermekeinek szakszerű orvosi ellátását a projekt keretein belül alkalmazott utazó gyermekorvos biztosítja.

A tanulók iskolai előmenetelének segítése érdekében 1 fő logopédust, 1 fő gyógypedagógust, valamint 1 fő gyógytornászt alkalmazunk. Ezek a szakemberek látják el a biztos kezdet házakat is, továbbá szükség esetén a közösségi házban is vezetnek foglalkozásokat.

8.      Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása és közös szabályozásának kialakítása

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

Helyi szükségleteknek megfelelő szolgáltatási háló kialakítása, megfelelő működtetése, mindenki számára hozzáférhetővé tétele. A meglévő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások felülvizsgálata, újragondolása, szükséges szerint javaslatok megfogalmazása a módosításra, az önkormányzati rendeletekben foglaltak változtatására, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására. Komplex ellátórendszer kidolgozása, bevezetése, a szolgáltatások összehangolására.

9.       A leghátrányosabb helyzetű gyermekek egészségi, készségekre, képességekre irányuló szűrővizsgálatainak megszervezése, és a vizsgálat eredményének megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése

 

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségügyi szűrése körzetekre osztva:

 

Tervezett szűrések (a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Irodájának támogatásával és feladatvállalásával):

10.   Prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében

 

 

Tevékenység helyszíne: Ifjúsági pontok: Kaposfő, Kaposfő-Vadászdomb, Szenna, Nagybajom, Bárdudvarnok, Kőkút, Mike, Zselickisfalud, Hedrehely, Kaposmérő-Baglas

 

 Közösségi szolgáltató ház: Pálmajor

 

 kistérség oktatási intézményei

Cél minél korábbi életkorban tudatosítani a társadalmi normáktól eltérő, deviáns viselkedés lehetséges formáit, azok veszélyeit, hosszú távú következményeit, hogy nem csak önmagukat veszélyeztetik, hanem viselkedésük kihat családjaikra, kortársaikra, esetlegesen visszafordíthatatlan következményekkel járhat.

 

A prevenciós tevékenység pozitív példák mutatásával, hasznos szabadidős tevékenységek szervezésével, drámapedagógia, művészetterápia alkalmazásával valósul meg.

11.     Iskolai felzárkózást szolgáló ellátás megszervezése és működtetése három olyan településen, ahol kiugróan rosszak a kompetencia mérési adatok

Tevékenység helyszíne: Csököly, Nagybajom, Szenna

Tanítási időn kívüli megfelelő és hasznos elfoglaltság biztosítása a gyermekek részére heti 3 alkalommal. Az iskolai felzárkóztatás segítése, korrepetálás. Havi 2 alkalommal szombaton a családok bevonásával ifjúsági program szervezése. A tevékenység az iskolai szünetekben is folytatódik, napközbeni ellátást, hasznos időtöltést biztosítva a gyermekeknek.

 

12.    Közösségi szolgáltatóház létrehozása és működtetése

Tevékenység helyszíne: Pálmajor (szolgáltatását Nagybajom és Kiskorpád is igénybe veszi)

a.) Gyermekek számára tervezett tevékenységek:

 

b.) Tinédzserek számára tervezett tevékenységek:

 

c.) Felnőttek számára tervezett tevékenységek:

 

d.) A 8 általános befejezését biztosító, valamint szakmát adó képzés, érettségi megszerzésének biztosítása.

 

e.) Tanulást segítő, iskolai felzárkóztatást biztosító foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

 

f.) Korai fejlesztés megvalósítása megfelelő szakemberek biztosításával.

 

g.) Egészségügyi szolgáltatások, szűrések szervezése gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt (szemészeti, ortopédiai, fogászati, tüdőszűrés, hallás vizsgálat, bőrgyógyászati, rákszűrés). Szakellátásba, terápiás ellátásba való továbbküldés esetén útiköltség, kísérő biztosítása.

 

h.) Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása: közösségi házba kihelyezett szociális és gyermekjóléti szolgáltatás és megfelelő terepmunka biztosítása.

 

i.) Szakmai, szakmaközi találkozók, esetmegbeszélések, konferenciák, szupervíziók a programmegvalósító szakembereknek.

 

j.) Gazdálkodást elősegítő programok lehetőségének és megvalósításának segítése a szakterületi koordinátor irányításával, a helyi lakosok közreműködésével.

 

k.) Adományok gyűjtése, fogadása, elosztása.

 

13.    Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás

Tevékenység helyszíne: Csököly (szolgáltatását Jákó, Gige, Rinyakovácsi is igénybe veszi)

Kadarkút

Kaposszerdahely (szolgáltatását Zselickisfalud, Szenna, Szilvásszentmárton is igénybe veszi)

0-5 éves korú gyermeket nevelő hátrányos helyzetű családok felzárkóztatási esélyeinek növelése, a problémák korai felismerésével, azok megfelelő eszközökkel való kezelésével, képességkibontakoztatással, hiányzó szolgáltatások biztosításával, élethelyzetből adódó hátrányok leküzdésével, a kirekesztődés mérséklésével, szülői és munkavállaló kompetenciák megerősítésével. Mindezt úgy, hogy a gyermekek mellett a szülők is teljes mértékben részesévé válnak a gyerekházban folyó tevékenységeknek, ezáltal az Ő kompetenciáik is fejlődnek.

Tervezett tevékenységek:

14.   Részvétel a TÁMOP-5.2.1. kiemelt projekt kedvezményezettje által a gyermekeket és családjaikat érintő intézmények és szolgáltatások vezetői, munkatársai, valamint a közigazgatásban, intézményfenntartásban dolgozók, szülők, önkéntesek, civil szervezetek, egyházak képviselői, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházak munkatársai számára szervezett képzéseken

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében már működő és a projekt keretében létrehozott intézmények és szolgáltatások munkatársainak támogatása az eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatások nyújtása érdekében és a jelzőrendszerek működtetése érdekében. A térségi és helyi tervezésért felelős személyek, a gazdasági élet helyi szereplői, önkéntesek szakmai tudásának, problémaérzékenységének és attitűdjének formálása.

 

15.    Motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára a gyerekneveléssel kapcsolatos kompetenciák, valamint a munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében.

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények közt élő, hiányos életvezetési ismeretekkel rendelkezőknek megfelelő képzéseket, csoport- és klubfoglalkozásokat szervezünk, hogy növelhessük elhelyezkedési esélyeiket, javítsuk párkapcsolati-, szülői-, gyermeknevelési attitűdjeiket. A cél érdekében az általános iskola befejezésére, szakma elsajátítására, érettségi megszerzésére irányuló képzéseket szervezünk. A képzések tervezett helyszínei: Közösségi szolgáltatóház – Pálmajor, Ifjúsági pont – Kőkút, Ifjúsági pont – Kaposfő, Vadászdomb. Mindhárom helyszínen a közeli településeken élők is részt vesznek.

16.   A térség gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásainak fejlesztése és bevonása a program minél több elemébe

Tevékenység helyszíne: kistérség családsegítő és gyermekjóléti szolgálatai

A kistérség családsegítő és gyermekjóléti szolgálatai részt vesznek a Kistérségi Gyerekesély Bizottság munkájában, a gyerekstratégia kialakításában, a szakmai találkozókon, a szolgáltatásfejlesztésében, a terepmunkában, a Biztos Kezdet gyerekházak tevékenységeiben. Cél, hogy minél hatékonyabb terepmunka folyhasson, ezáltal a prevenció és a tényleges problémamegoldó szociális munka kerüljön előtérbe.

17.    Kommunikációs terv készítése

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A kommunikációs terv biztosítja a célcsoportok és a lakosság széleskörű elérését és pontosan leírja a pályázati tevékenységek bemutatásának eszközeit. Minden célcsoportra tartalmaz olyan kommunikációs megoldásokat, melyekkel nem csak a tájékoztatást, hanem a tevékenységeken való részvételüket is el lehet érni. Biztosítja a projekt átláthatóságát, számon kérhetőségét és ellenőrizhetőségét is.

Kötelezően választható tevékenységek

18.   Kistérségi gyerek(esély) honlap létrehozása és működtetése

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

Biztosítja a projekt tevékenységeinek és eredményeinek nyilvánosságát, elérhetővé teszi a gyermekeket és családjaikat érintő legfontosabb információkat (pl. intézmények, szolgáltatások elérhetősége, rendezvények, programok, e-ügyintézés, stb.). Megvalósítja a minél szélesebb, országos szintű tájékoztatás és információ átadás, illetve, a kiemelt projekttel való gördülékenyebb kommunikációt, a projekt nyomon követését.

 

19.   A szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató, illetve a kiégést megelőző szolgáltatások

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

A különböző szakterületen dolgozókat segíteni kell, hogy a nehézhelyzetben lévőkkel, más viselkedési normákkal rendelkező, szegregált környezetben élőkkel is eredményes munkát tudjanak végezni. Ennek érdekében előadások, tájékoztató fórumok, szakmai megbeszélések, esetmegbeszélések, folyamatos konzultációk szervezésére, megfelelően kiépített hálózat létrehozására, működtetésre, szupervízió biztosítására kerül sor.

 

20.  Iskolai, telepi szociális munka biztosítása

Tevékenység helyszíne: Csököly (szolgáltatását Jákó, Gige, Rinyakovácsi is igénybe veszi)

Kadarkút

Körzeti szociális munkás feladata (tervezetten):

Szegregátumi szociális munkás feladata (tervezetten):

 

21.    Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári, csoportos családi táborozás

Tevékenység által érintett helyszín: kistérség minden települése

Tábor (tervezetten): Fonyódliget, Somogy Megyei Gyermektábor

A kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik részére az iskolai szünetekben megfelelő és tartalmas elfoglaltság biztosítása nyári tábor szervezésével, mely enyhíti a szociális, gazdasági elmaradottságból adódó hátrányokat, hozzájárul a gyermekek, fiatalok harmonikus személyiségfejlődéséhez, a családok társadalmi integrációjához. A rászorulók kiválasztásában a kistérség alapszolgáltatási központjai segítenek, statisztikák és helyismeretük segítségével, valamint Pálmajor Község Önkormányzata. Alapszolgáltatási központonként évente egy hét áll rendelkezésre a kiválasztott csoportok táboroztatására.

22.   Fiatalok számára közösségi terek kialakítása és működtetése, alacsonyküszöbű szolgáltatások, képzések, továbbképzések, szabadidős és sportprogramok megszervezése és működtetése, információk nyújtása

Tevékenység helyszíne: Kaposmérő - Baglaspuszta

Kaposfő – Vadászdomb (szolgáltatását Kisasszond, Kiskorpád is igénybe veszi)

Kaposfő

Bárdudvarnok

Zselickisfalud (szolgáltatását Szilvásszentmárton is igénybe veszi)

Szenna

Kőkút

Hedrehely (szolgáltatását Visnye, Hencse is igénybe veszi)

Nagybajom

Mike

A közösségi terek kialakításának célja a településeken élők közösségi életének, társadalmi beilleszkedésének, megfelelő életvezetésének, problémamegoldásának segítése. A tevékenység csökkenti a társadalmi rétegek közti különbségeket, megfelelő prevenciós szolgáltatásokat biztosít, segíti az önkéntességet, terjeszti és népszerűsíti a Biztos Kezdet program szemléletet.

a.) Gyermekek számára tervezett tevékenységek:

b.) Tinédzserek számára tervezett tevékenységek:

c.) Felnőttek számára tervezett tevékenységek:

d.) Képzések: a 8 általános befejezését biztosító, valamint szakmát adó képzés, érettségi megszerzésének biztosítása.

 

e.) Tanulást segítő tevékenységek, iskolai felzárkóztatást biztosító foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

 

f.) Szakemberek hozzáférésének biztosítása, korai fejlesztés megvalósítása.

 

g.) Egészségügyi szolgáltatások, szűrések szervezése gyermekeknek és felnőtteknek (szemészeti, ortopédiai, fogászati, tüdőszűrés, hallás vizsgálat, bőrgyógyászati, rákszűrés), szakellátásba, terápiás ellátásba való továbbküldés esetén útiköltség, kísérő biztosítása.

 

h.) Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása: közösségi házba kihelyezett szociális és gyermekjóléti szolgáltatás és megfelelő terepmunka biztosítása,

 

i.) Szakmai, szakmaközi találkozók, esetmegbeszélések, konferenciák, szupervíziók a programot megvalósító szakembereknek.

 

j.) Gazdálkodást elősegítő programok lehetőségének és megvalósításának segítése a szakterületi koordinátor irányításával, a helyi lakosok közreműködésével.

 

k.) Adományok gyűjtése, fogadása, elosztása.

 

23.   A kistérségben hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonása

Tevékenység helyszíne: kiemelten: Bárdudvarnok, Kiskorpád, Csököly, Mike, Pálmajor

kistérség minden települése

Két fő óvodapedagógus alkalmazásával a kistérségben működő óvodai szolgáltatás folyamatosságának biztosítása a betegségek, szabadság, stb. okán felmerülő helyettesítések idejére, az óvónők túlterheltségének csökkentése, az óvodába járó gyerekek megfelelő színvonalú, rendszeresen biztosított szolgáltatásban való részesítésének biztosítása érdekében.

A közösségi ház és a Biztos Kezdet házak foglalkozásain is részt vesznek szükség esetén az óvodapedagógusok.

KEZDŐLAP     PROGRAMOK     HÍREK     BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAK

 

 IFJÚSÁGI PONTOK          KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓHÁZ     HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

 

                                        KISTÉRSÉGI GYERMEKESÉLY BIZOTTSÁG                                        

 

GALÉRIA                PARTNEREK          HASZNOS OLDALAK              KAPCSOLAT

    

RÓLUNK ÍRTÁK                DOKUMENTUMOK                  PSZICHOLÓGUS